Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Espoon Kotityöpalveluyrittäjät ry. ja sen kotipaikka on Espoo.

2. Tarkoitus ja toiminnanlaatu

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa kotityöpalvelualalla toimivien ammatinharjoittajien
yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä
yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä ja jäsenten ammattitaitoa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan taloudellista kehitystä ja
lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys
ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä
kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia
selvityksiä. Lisäksi yhdistys toimii yhteistyössä oppilaitosten, Espoon kaupungin ja muiden
yhteisöjen kanssa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen
luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja maksullisia huvitilaisuuksia.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kotityöpalvelualalla työskentelevä ammatinharjoittaja tai
muu henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy
hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniajäseneksi yhdistys voi kokouksessaan kutsua henkilön, joka on erittäin
huomattavasti ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperiä edistämällä tai yhdistyksen hyväksi
toimimalla ja jota hallitus sellaiseksi esittää.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän
on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltään perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta
päättää vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja sekä 2-6 muuta jäsentä.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.
Toiminnan- tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi
viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-
toukokuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on
esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.Yhdistyksen kokouksen päätökseksi
tulee se mielipide jota enemmistö on äänestänyt.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta
ennen kokousta jäsenille sähköpostilla tai postitetuilla kirjeillä jäsenen ilmoittamaan
osoitteeseen.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.   Kokouksen avaus
2.   Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.   Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.   Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnan- tai tilintarkastajien lausunto
6.   Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7.   Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis – ja jäsenmaksun
suuruus
8.   Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
9.   Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt
10. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3⁄4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa
lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.